Laboratorium A-CONECT wykonuje pomiary pól elektromagnetycznych emitowane przez najbardziej
w tej chwili rozpowszechnione w Polsce obiekty radiokomunikacyjne jakimi są stacje bazowe telefonii komórkowych.

Rodzaje pomiarów:
- pomiary środowiskowe, wykonywane dla celów ochrony ludności i środowiska.
Pomiary wykonywane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
W Rozporządzeniu określone są metody sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

- pomiary dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pomiary wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne wg. metody "Narażenie na pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych. Metoda pomiaru pola elektromagnetycznego in-situ - wymagania szczegółowe" PiMOŚP 2017, nr 2 (92), str. 89-31.

W wyżej wymienionych dokumentach określono min. metody pomiarów, oceny warunków pracy, warunki ekspozycji oraz sposób wyznaczania stref ochronnych  w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego.Copyright 2021 © A-CONECT Anna Garwol